dërgo këtë faqe | printo këtë faqe

Sigurimi i përgjejgësisë së hoteleve dhe restoranteve

Kjo policë sigurimi është hartuar posaçërisht për pronarët, administratorët e  hoteleve dhe restoranteve për sigurimin e  të gjithë përgjegjësive që rrjedhin prej veprimtarisë së tyre.

Ky sigurim mbulon dëmin fizik që mund t'i shkaktohet ndërtesës dhe përgjegjësinë publike që rrjedh nga ushtrimi i veprimtarisë hoteliere. Në rastin e hoteleve kemi të bëjmë me një policë komplekse, pasi janë disa rreziqe të cilat teknikisht dhe financiarisht trajtohen në një policë të vetme sigurimi.

Tarifat për këtë sigurim varen nga një numër faktorësh duke përfshirë kufirin e dëmshpërblimit që do të sigurohet. Tarifa mesatare është 0,2% e limitit total të përgjegjësisë.

Për më shumë informacion për këtë produkt kontaktoni Departamentin e Pasurise:

info@sigal.com.al

pasuria@sigal.com.al

dërgo këtë faqe | printo këtë faqe