dërgo këtë faqe | printo këtë faqe

Politikat e privatësisë

I nderuar përdorues,

Ju keni hyrë në faqen zyrtarë të SIGAL UNIQA Group AUSTRIA sh.a duke lexuar dhe pranuar  si më poshtë vijon:

Kjo faqe përban formularë të ndryshëm ( punësimi, regjistrimi në databazën e SIGAL UNIQA Group AUSTRIA sh.a, raportim dëmi etj) plotësimi i të cilëvë është tërësisht vullnetar.

SIGAL UNIQA Group AUSTRIA sh.a siguron të gjithë përdoruesit e kësaj faqeje se çdo e dhënë personale do të trajtohet në përputhje me ligjin 9887 datë 10/03/2008 ‘Për mbrojten e të dhënave personale’ i ndryshuar. Përdoruesi pohon vërtetësine dhe saktësinë e të gjithë të dhënave të plotësuara prej tij në format apo formularët e ndryshëm. Me plotësimin e çdo forme apo formulari dhe shtypjen e butonit të vazhdimit, përdoruesi pranon të drejtën e shoqërisë së sigurimit për përdorimin e brendshëm, vetëm për qëllimin e kërkuar nga përdoruesi, të informacioneve të plotësuara si dhe procesimin e mëtejshëm të tyre nga ana e SIGAL UNIQA Group AUSTRIA sh.a. SIGAL UNIQA garanton trajtimin me konfidencialitet të këtyre të dhënave si dhe siguron se asnjë e dhënë nuk do ti kalohet palëve të treta por çdo e dhënë do të përdoret vetëm për qëllimin që është dërguar.  Për çdo ndryshim të këtyre të dhënave përdoruesi ka të drejtë të kontaktojë SIGAL UNIQA Group AUSTRIA sh.a për kryerjen e ndryshimeve  në info@sigal.com.al

PARIMET E PRIVATËSISË TE TE SIGURUARIT DHE PERFITUESIT :

  1. Mbledhja e informacionit: SIGAL UNIQA Group AUSTRIA sh.a do te mbledhe vetem informacion personal i cili nevojitet per administrimin e kontratws te sigurimit, per dhenien e sherbimeve te klientit, per ofrimin e produkteve apo sherbimeve te reja, bazuar ne ligjet perkatese ne fuqi (Ligji Nr. 9887, date 10.03.2008, “Per mbrojtjen e te dhenave personale’’).
  2. Perpunimi i informacionit: SIGAL UNIQA Group AUSTRIA do te perpunoje te dhenat tuaja personale ne menyre te drejte dhe vetem per ato qellime qe ju ka informuar ne momentin e nenshkrimit te kontrates sigurimit. Ju mund te kundershtoni per disa lloje perpunimi si shprehimisht te lejuara nga ligjet ne fuqi (Ligji Nr. 9887, date 10.03.2008, “Per mbrojtjen e te dhenave personale’’, Neni 6 – Kriteret Ligjore per perpunimin, Neni 7 –Perpunimi i te dhenave sensitive )
  3. Mundesia e zgjedhjes: SIGAL UNIQA Group AUSTRIA ju jep mundesine e autorizimit te perdorimit te te dhenave personale per qellime marketingu, p.sh. per informim rreth produkteve dhe sherbimeve te reja te ofruara nga SIGAL UNIQA Group AUSTRIA ose pale te treta qe veprojne ne emer te saj sipas ligjit ne fuqi. Kjo perfshin produkte dhe sherbime nga SIGAL UNIQA Group AUSTRIA dhe produkte dhe sherbime te bera ne bashkepunim me partnere te tjere biznesi.
  4. Cilesia e perpunimit te te dhenave: SIGAL UNIQA Group AUSTRIA perdor teknologji te pershtatshme dhe trajnon punonjesit e vet me njohuri te mjaftueshme teknike dhe gjithashtu siguron integritet personal qe ata te jene te afte te perpunojne te dhenat tuaja personale me shpejtesi dhe saktesi bazuar ne ligjet ne fuqi. SIGAL UNIQA Group AUSTRIA nuk do te mbaje te dhenat tuaja personale me shume sesa e nevojshme, pervec rasteve qe parashikohet ndryshe nga ligji ne fuqi.
  5. Siguria dhe fshehtesia: SIGAL UNIQA Group AUSTRIA do te mbaje te dhenat tuaja personale konfidenciale dhe do te kufizoje aksesin ne te dhenat tuaja personale vetem qwllime te sigurimit. SIGAL UNIQA Group AUSTRIA i referohet standarteve te industrise dhe perdor masa te arsyeshme administrative, teknike dhe fizike te sigurise per te mbrojtur te dhenat tuaja personale nga aksesi i paautorizuar, perdorimi, shkaterrimi dhe modifikimi apo zbulimi i tyre. SIGAL UNIQA Group AUSTRIA kerkon standarte te larta te sigurise se te dhenave nga palet e treta te cilat ajo autorizon per te perpunuar te dhenat tuaja personale ne emer te saj.
  6. Shperndarja e te dhenave: SIGAL UNIQA Group AUSTRIA mund te shperndaje te dhenat tuaja personale me pale te treta te cilat veprojne ne emer te saj dhe nen udhezimet e saj per informimin tuaj per produkte dhe sherbime dhe vetem pasi ka marre aprovimin tuaj paraprakisht.
  7. Transferimi nderkombetar: SIGAL UNIQA Group AUSTRIA mund te transferoje jashte shtetit per qellime te sigurimit dhe demshperblimit ne sigurime te dhena te cilat transferohen vetem ne perputhje me ligjet ne fuqi( Ligji Nr. 9887, date 10.03.2008, “Per mbrojtjen e te dhenave personale’’, Neni 8- Transferimi Nderkombetar). Pavaresisht nese te dhenat tuaja transferohen ose jo jashte shtetit, ato mbrohen nga parimet e permendura ne kete dokument
  8. Pergjegjesia: SIGAL UNIQA Group AUSTRIA dhe punonjesit e saj vetem mund te perpunojne te dhenat personale ne pajtim me keto parime dhe ligjin e zbatueshem. SIGAL UNIQA Group AUSTRIA kryen trajnime dhe rishikime te perputhshmerise se saj me keto parime. Punonjesit qe shkelin keto parime mund te jene subjekt i masave disiplinore, duke perfshire pushimin nga puna. Punonjesit pritet te raportojne shkeljen e ketyre parimeve, te drejtuesit e tyre si edhe te burimet njerezore, prane departamentit ligjor dhe prane cdo departamenti tjeter kompetent. Ju mund te zbatoni keto parime kundrejt SIGAL UNIQA Group AUSTRIA e cila eshte pergjegjese per te dhenat tuaja personale. Nese keni nje ankese qe SIGAL UNIQA Group AUSTRIA ka shkelur keto parime dhe nese keni tentuar ne mirebesim per te zgjidhur ankesen permes procesit te sherbimit tone te konsumatoreve ose procesit te ankesave sipas ligjit ne fuqi (Ligji Nr. 9887, date 10.03.2008, “Per mbrojtjen e te dhenave personale’’, Neni 16 – E drejta per t’u ankuar), por ankesa nuk eshte zgjidhur brenda intervalit kohor te parashikuar atehere ju mund te zbatoni keto parime ne perputhje me Ligjin e Zbatueshem. Nese ju ankoheni prane Autoritetit tuaj Lokal te mbrojtjes se te dhenave dhe Autoriteti i Mbrojtjes se te dhenave zbulon se SIGAL UNIQA Group AUSTRIA ka shkelur keto parime SIGAL UNIQA Group AUSTRIA do ti permbahet perfundimeve te Autoritetit te Mbrojtjes se te dhenave, por do te rezervoje te drejten per te kundershtuar apo apeluar te tilla gjetje.
dërgo këtë faqe | printo këtë faqe